ТАЈНИТЕ НА МАКЕДОНИЈА
This page is written in Cyrillic Windows - 1251. If you have any problems reading it, please check your characters encoding settings.

"Така секое добро дрво дава добри плодови, а секое лошо дрво дава лоши плодови:
не може добро дрво да дава лоши плодови, ниту лошо дрво да дава добри плодови.
Секое дрво, кое не дава добар плод, го отсекуваат и го фрлаат во оган."
Евангелие од Maтeja Глава 7

Во Скопскиот печат се појавија статии од различни автори, кои полемизираат околу „забранетите" теми од досегашната историја на Македонија.
Какви се по националност Македонците? Од кога започнува да се создава „Македонската нација". Вистина ли е, дека до 1944 година историските личности од „Историјата на Македонскиот народ" се чуствуваат и декларираат како Бугари. Тоа се прашањата кои се по често си ги задаваат Македонците денес.
Во крај на месец октомври 1993 годнина се стигна до таму, та дури познатиот скопски историчар и бугаромразец Блаже Ристевски по Македонската телевизија јавно призна, дека македонските преродбеници и револуционери Гоце Делчев, Даме Груев, Ѓорче Петров се чуствувале и декларирале како дел од Бугарската нација.
Целата полемика околу „Бугарскиот" или „небугарскиот" карактер на словенското население во Македонија докажува, дека колку и долго да постои една лага, накру вистината излегува најаве.
А вистината е дека „Македонската нација" беше провозгласена од Тито и неговите Скопски помагачи и со тоа се целеше постепено да се србизира кореното Бугарско население во Македонија. До 1944 година мнозинството од денешните „Македоници" се чуствуваа и нарекуваа само и единствено Бугари.
„Тајните на Македонија" е зборник со документи, кои 80 години беа (и се уште се) забранети во Република Македонија. Овие документарни сведедоштва му даваат возможност на секој да ја проучи вистината за националниот карактер на Македонското население.
Многубројните фотографии на автентични документи за последен пат ја потврдуваат простата и азбучна вистина, дека не постои „Македонска нација", зошто за да биде создадена таква, таа треба да има своја национална историја, а до 1944 година националната историја на славјанското население на Македонија не беше никаква друга освен Бугарска национална историја.
Се разбира на крајот од XX век секој човек има право да се чуствува таков, каков што си сака. Може да биде дури и марсизанец. Но треба јасно и гласно да се каже историската вистина за Македонија, та кој сака да биде „Македонец по националност" да знае, дека таткото на „Македонската нација" не е никой друг, туку Титовите другари - Лазо Колишевски, Светозар Вукмановиќ - Темпо, Лазар Мојсов и цела дружина слични на тие Србомани...
KOJ ГО ИЗМИСЛУВА МАКЕДОНИЗМОТ
ОД ИЗВЕШТАЈОТ НА СТОЯН НОВАКОВИЌ ДО МИНИСТЕРОТ НА ПРОСВЕТАТА НА КРАЛСТВО СРБИЈА, БЕЛГРАД 1887 Г.
,,...Бидејќи Бугарштината, како на сите им е добре познато, има длабоки корени во Македонија, мислам дека е скоро невозможно таа да биде уништена ако и се противопостави само српската идеја. Се сомневам, дека оваа идеја ќе може да ја потисне Бугарската, ако остане само како чисто и голо противопоставење. Затоа голема корист би имале од свој соузник, остро противопоставен на Бугаризмот и содржејќи во себе си елементи кои да го привлечат народот и кои да бидат блиски на неговите чувства - точно тие ќе го одцепат от Бугарштината. Каков таков сојузник јac го гледам "Македонизмот..."
(Кл. Џамбазовски, „Културно-општествените врски на Македонците со Србија во текот на XIX век." Скопје, 1960г. стр. 178)

Македонија, чудна страна,
нема да бидит гр'чка она!
Шума и гора, и планина,
самиј камен на таја страна,
птица и риба во Вардар река,
живо и м'ртво на свои крака
ке станат и ке дадат ответ
на цела Европа, на цел свет:
Ја Б'лгарка сум, Б'лгарин сум ја,
Б'лгари живејат во таја страна!
Рајко Жинзифов, "Гуслјар во собор", 1862


Наjстрашното за нашиот народ /Гоце Делчев/
Од "Пространото житие на Климент Охридски" од Теофилакт Охридски /XI-XIIвек/
Од "Беседа против новопојавилата се богомилска ерес" од Презвитер Козма /XI век/
Од Дукљанскиот летопис /XII век/
Од "Хроника" на Византијскиот автор Јоан Скилица /XI век/
Цар Иван Владислав внук на цар Самуил
Охридската архиепископија
Книжнината за Македонија
Книжовниците од Македонија отворено го демонстрират своето бугарско самосознание
Паисиј Хилендарски
Марко Теодоровиќ Везов
Јоаким Крчовски
"Македонскиот преродбеник" Кирил Пејчиновиќ
Мислувањето на Константин Миладинов за тоа како да се нарекува македонеца
Охриѓани сакаат да се востанови Охридската архиепископија
Од "Автобиографијата" на Григор Прличев
Каков "македонски преродбеник" беше Рајко Жинзифов
Цариградската конференција на Великите сили
Берлинскиот конгрес ја раскина Санстефанска Бугарија
Основачите на ВМРО
Илинденското востание од 1903 година
Солунскиот атентатор
ВМОРО во време на Хуриетот
Војводата Јане Сандански
Каков беше Пере Тошев
Цитати од статии на Крсте Мисирков
"Назад кон автономијата" од Димо Хаџидимов
"Српскиот режим и револуционерната борба во Македонија" од Кирил Прличев
Илинден 1941 година и живите учесници во востањето.
Од "Спомени" на Коста Ципушев
Интервју на Ванчо Михајлов пред весник "Хрватска"
"Кој со кого ќе се помирува" од Љубчо Георгиевски

VMRO do smrt!

МАКЕДОНИЈА ЗАСЕКОГАШ!

21671
avatarx@usa.com